G. VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC CẠO RÂU

1. Bôi kem cạo râu

01

 

2. Cách cầm dao cạo râu

02

3. Thứ tự vùng cạo

03

4. Hướng cạo tham khảo của mỗi vùng

04

5. Góc nghiêng lưỡi dao 30 độ

13

6. Cạo vùng 1

05

7. Cạo vùng 2

06

8. Cạo vùng 3

07

09

9. Cạo vùng 4

08

11

10. Cạo vùng 5

10

12

 

VIDEO HƯỚNG DẪN CẠO RÂU

Comments