HEIGHT

Khái niệm :

Height = chiều cao / độ cao
  • Đây là qui tắc luật lệ đặt ra giới hạn độ cao khi ta cắt Fade vùng A

Chia ra làm 7 độ cao cơ bản, tính từ thấp lên cao, gồm có


1] Rất thấp = Very Low : phần Fade trắng chỉ chiếm dưới 20% vùng A

2] Thấp = Low phần Fade trắng chỉ chiếm dưới 30% vùng A

3] Trung Thấp = Medium Low (mid low) phần Fade trắng chỉ chiếm dưới 40% vùng A

4] Trung Bình = Medium ( Mid ) : Medium Low (mid low) : phần Fade trắng chỉ chiếm dưới 50% vùng A

5] Trung Cao = Medium High (Mid high) : phần Fade trắng chỉ chiếm dưới 60% vùng A

6] Cao = High : Medium High (Mid high) : phần Fade trắng chỉ chiếm 70% đến 80% vùng A

7] Rất Cao = Very High phần Fade trắng chỉ chiếm 90% đến 100% vùng A
Comments